Wypowiedzenie umowy OC – kiedy i w jaki sposób?

Umowę OC z towarzystwem ubezpieczeniowym można wypowiedzieć najpóźniej dzień przed końcem jej obowiązywania. Taki krok jest możliwy również przy podwójnym ubezpieczeniu, w przypadku zakupu nowego pojazdu oraz po wyrejestrowaniu go. Przy składaniu wypowiedzenia umowy najlepiej skorzystać z gotowych wzorów.

Najczęściej z polisy rezygnuje się przed końcem okresu ochrony, ale nie tylko - wypowiedzenie umowy OC jest możliwe w kilku przypadkach. Jeśli nie chcemy kontynuować umowy w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. Umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania, ale rozwiąże się z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Dzięki wypowiedzeniu umowa OC nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 m-cy.

Z wypowiedzeniem ubezpieczenia OC mamy do czynienia również w sytuacji zakupu samochodu. Umowę ubezpieczenia OC nabywca samochodu może wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania. Umowa zostanie rozwiązana z dniem wskazanym w wypowiedzeniu lub dniem nadania.

Wypowiedzenie umowy OC przed upływem okresu ochrony

Jeśli okres obowiązywania twojej aktualnej polisy się kończy, to dobry moment na wypowiedzenie umowy OC. Jeśli myślisz o zmianie ubezpieczyciela? Możesz złożyć wypowiedzenie OC przed końcem okresu ochrony – to najbardziej popularny i typowy sposób rezygnacji z umowy. Pamiętaj, że powinieneś dostarczyć swojemu ubezpieczycielowi odpowiedni dokument najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ochrony – w przeciwnym razie towarzystwo automatycznie przedłuży twoją umowę OC. Nie zwlekaj też z wykupieniem polisy w innym zakładzie, bo za każdy dzień braku ochrony zapłacisz karę do UFG.

Poza kilkoma wyjątkami, umowa ubezpieczenia OC przedłuża się automatycznie. Dlatego jeżeli planujesz zmianę ubezpieczyciela, musisz pamiętać, aby w odpowiednim terminie złożyć wypowiedzenie OC.

Kiedy złożyć wypowiedzenie OC?

Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, wypowiedzenie OC należy złożyć najpóźniej na dzień przed końcem trwania ochrony. Lepiej o tym nie zapominać! Wystarczy, że złożymy wypowiedzenie OC w tym samym dniu, w którym ochrona się kończy, a ubezpieczyciel już może domagać się od nas zapłaty za automatycznie wznowione ubezpieczenie OC. Jest tylko jeden przypadek, w którym możemy się „spóźnić” z wysyłką dokumentu – jeśli dzień przed końcem trwania ochrony wypada akurat w dzień ustawowo wolny od pracy.

Kiedy polisa wznawia się automatycznie (i potrzebne jest wypowiedzenie OC)?

Polisa OC jest automatycznie przedłużana na kolejny rok w przypadku, kiedy to Ty ją wykupiłeś (a nie np. poprzedni właściciel auta) i opłaciłeś pełną składkę. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, a chcesz zmienić ubezpieczyciela, musisz złożyć w swoim obecnym towarzystwie wypowiedzenie OC. Umowa ubezpieczenia nie wznowi się, jeżeli dostałeś ją wraz z autem albo nie zapłaciłeś którejś raty.

Wypowiedzenie umowy OC przy podwójnym ubezpieczeniu

Kupiłeś nową polisę, a zapomniałeś zrezygnować ze starej? Nie martw się. Wypowiedzenie umowy OC jest możliwe także w sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia. Złóż je, a zapłacisz jedynie za okres ochrony od przedłużenia do dnia, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy OC. Pamiętaj tylko, że w takich przypadkach stosowany jest inny wzór dokumentu.

Wypowiedzenie umowy OC zbywcy pojazdu

Jeżeli kupiłeś używany samochód, możesz korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela aż do końca okresu ochrony przewidzianego w umowie (uwaga! Umowa ubezpieczenia nie przedłuży się potem automatycznie). Oczywiście, możesz też wykupić własne OC, a z polisy zbywcy zrezygnować. Wypowiedzenie umowy OC zbywcy pojazdu jest możliwe do końca trwania umowy ubezpieczenia. Składając je, powinieneś pamiętać o dołączeniu umowy zakupu auta.

Wypowiedzenie umowy OC po wyrejestrowaniu pojazdu

Wypowiedzenie umowy OC auta na skutek jego wyrejestrowania najczęściej wiąże się z utratą pojazdu – kradzieżą lub przekazaniem do złomowania. Bywa też, że pojazd jest sprzedawany za granicę. Wówczas również możesz wypowiedzieć umowę OC. Nie zapomnij, by w takiej sytuacji przedstawić ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie pojazdu.

Wypowiedzenie umowy OC – jak to zrobić?

Wypowiedzenie umowy OC należy złożyć na piśmie, ale niekoniecznie osobiście. Równie dobrze możesz przesłać podpisany własnoręcznie skan dokumentu w wiadomości e-mail. O dacie złożenia wypowiedzenia decyduje dzień, w którym dokument został dostarczony towarzystwu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wypowiedzenie umowy OC zostało wysłane pocztą – wtedy liczy się data stempla pocztowego. Pamiętaj o skorzystaniu z odpowiedniego formularza!

Jakie informacje zawiera wzór wypowiedzenia umowy OC?

Wiele osób, które chcą zmienić ubezpieczyciela i kupić polisę OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, obawia się formalności z tym związanych. Tymczasem tego rodzaju procedura nie jest skomplikowana. Jeśli tylko będziemy pamiętać o podstawowych zasadach i terminach, możemy zmienić OC szybko i skutecznie. Potrzebny nam jednak będzie wzór wypowiedzenia umowy OC.

Jak złożyć wypowiedzenie OC?

Żeby złożyć wiążące wypowiedzenie OC, wystarczy wypełnić i podpisać odpowiedni formularz (dostępny na stronie ubezpieczyciela). Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC powinno mieć formę pisemną oraz zawierać takie informacje jak:

 • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeń;
 • dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko, adres);
 • dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka);
 • numer wypowiadanej polisy;
 • podstawę prawną zgodnie z którą składana jest rezygnacja (art.28, art.28a, art.31 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych)
 • odręczny podpis wypowiadającego;
 • okres ubezpieczenia.

Wypowiedzenie OC trzeba następnie dostarczyć do towarzystwa, składając je w oddziale firmy albo u agenta, bądź też przesyłając druk pocztą lub kurierem. Niektóre firmy ubezpieczeniowe akceptują też zeskanowane wypowiedzenie OC przesłane e-mailem lub faksem.

Skąd wziąć wzór wypowiedzenia umowy OC?

Wzór wypowiedzenia umowy OC możemy znaleźć na kilka sposobów. W Internecie zamieszczonych jest wiele tego rodzaju dokumentów, które możemy bezpłatnie pobrać. Na niektórych stronach internetowych są nawet dostępne dedykowane generatory wzorów wypowiedzenia umowy OC. Taki system zapyta nas o dane niezbędne do uzupełnienia wniosku, a następnie automatycznie wygeneruje gotowy dokument, który możemy przesłać pocztą, faksem lub mailem bądź też złożyć osobiście w placówce ubezpieczyciela.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych zamieszcza wzór wypowiedzenia umowy OC także na swoich stronach internetowych. Dokument jest zazwyczaj przygotowany w formacie Word lub PDF, wystarczy go tylko pobrać, wydrukować, uzupełnić i przekazać naszemu dotychczasowemu ubezpieczycielowi. Wzór wypowiedzenia umowy OC jest dostępny również u agentów ubezpieczeniowych lub w siedzibie towarzystwa.

Jakie dane są potrzebne do uzupełnienia wzoru wypowiedzenia umowy OC?

Wzór wypowiedzenia umowy OC jest podobny w przypadku wszystkich towarzystw. Najważniejsze jest, aby we wniosku zawrzeć miejscowość i datę, a następnie podać dane ubezpieczyciela (nazwę i adres zakładu ubezpieczeń) oraz dane ubezpieczonego. Chodzi o imię i nazwisko, adres i dane pojazdu (marka, typ, model, numer rejestracyjny). Zazwyczaj należy także podać numer i serię naszej dotychczasowej polisy.

Równocześnie w każdym wzorze wypowiedzenia umowy OC znajdziemy treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia. W przypadku rezygnacji z OC przed upływem ważności umowy, jest to zwykle następujący tekst:

„Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o następującym numerze polisy …”.

Ubezpieczeni mogą powoływać się także na inne artykuły ustawy. W zależności od okoliczności wypowiedzenia będą to np. art. 31 (gdy umowę wypowiada nabywca używanego pojazdu) i 28a (gdy wypowiedzenie jest składane w związku z podwójnym ubezpieczeniem).

Podsumowując, wzór wypowiedzenia umowy OC jest dostępny w Internecie, m.in. można go pobrać ze stron internetowych ubezpieczycieli. We wniosku należy zawrzeć dane zakładu ubezpieczeniowego, dane właściciela polisy oraz podstawowe informacje o ubezpieczonym pojeździe. Pamiętajmy tylko, że aby wypowiedzenie było skuteczne, należy je złożyć nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Wypowiedzenie umowy OC – kiedy i w jaki sposób?

Najczęściej z polisy rezygnuje się przed końcem okresu ochrony, ale nie tylko - wypowiedzenie umowy OC jest możliwe w kilku przypadkach. Jeśli nie chcemy kontynuować umowy w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. Umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania, ale rozwiąże się z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Dzięki wypowiedzeniu umowa OC nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 m-cy.

Z wypowiedzeniem ubezpieczenia OC mamy do czynienia również w sytuacji zakupu samochodu. Umowę ubezpieczenia OC nabywca samochodu może wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania. Umowa zostanie rozwiązana z dniem wskazanym w wypowiedzeniu lub dniem nadania.

Wypowiedzenie umowy OC przed upływem okresu ochrony

Jeśli okres obowiązywania twojej aktualnej polisy się kończy, to dobry moment na wypowiedzenie umowy OC. Jeśli myślisz o zmianie ubezpieczyciela? Możesz złożyć wypowiedzenie OC przed końcem okresu ochrony – to najbardziej popularny i typowy sposób rezygnacji z umowy. Pamiętaj, że powinieneś dostarczyć swojemu ubezpieczycielowi odpowiedni dokument najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ochrony – w przeciwnym razie towarzystwo automatycznie przedłuży twoją umowę OC. Nie zwlekaj też z wykupieniem polisy w innym zakładzie, bo za każdy dzień braku ochrony zapłacisz karę do UFG.

Poza kilkoma wyjątkami, umowa ubezpieczenia OC przedłuża się automatycznie. Dlatego jeżeli planujesz zmianę ubezpieczyciela, musisz pamiętać, aby w odpowiednim terminie złożyć wypowiedzenie OC.

Kiedy złożyć wypowiedzenie OC?

Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, wypowiedzenie OC należy złożyć najpóźniej na dzień przed końcem trwania ochrony. Lepiej o tym nie zapominać! Wystarczy, że złożymy wypowiedzenie OC w tym samym dniu, w którym ochrona się kończy, a ubezpieczyciel już może domagać się od nas zapłaty za automatycznie wznowione ubezpieczenie OC. Jest tylko jeden przypadek, w którym możemy się „spóźnić” z wysyłką dokumentu – jeśli dzień przed końcem trwania ochrony wypada akurat w dzień ustawowo wolny od pracy.

Kiedy polisa wznawia się automatycznie (i potrzebne jest wypowiedzenie OC)?

Polisa OC jest automatycznie przedłużana na kolejny rok w przypadku, kiedy to Ty ją wykupiłeś (a nie np. poprzedni właściciel auta) i opłaciłeś pełną składkę. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, a chcesz zmienić ubezpieczyciela, musisz złożyć w swoim obecnym towarzystwie wypowiedzenie OC. Umowa ubezpieczenia nie wznowi się, jeżeli dostałeś ją wraz z autem albo nie zapłaciłeś którejś raty.

Wypowiedzenie umowy OC przy podwójnym ubezpieczeniu

Kupiłeś nową polisę, a zapomniałeś zrezygnować ze starej? Nie martw się. Wypowiedzenie umowy OC jest możliwe także w sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia. Złóż je, a zapłacisz jedynie za okres ochrony od przedłużenia do dnia, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy OC. Pamiętaj tylko, że w takich przypadkach stosowany jest inny wzór dokumentu.

Wypowiedzenie umowy OC zbywcy pojazdu

Jeżeli kupiłeś używany samochód, możesz korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela aż do końca okresu ochrony przewidzianego w umowie (uwaga! Umowa ubezpieczenia nie przedłuży się potem automatycznie). Oczywiście, możesz też wykupić własne OC, a z polisy zbywcy zrezygnować. Wypowiedzenie umowy OC zbywcy pojazdu jest możliwe do końca trwania umowy ubezpieczenia. Składając je, powinieneś pamiętać o dołączeniu umowy zakupu auta.

Wypowiedzenie umowy OC po wyrejestrowaniu pojazdu

Wypowiedzenie umowy OC auta na skutek jego wyrejestrowania najczęściej wiąże się z utratą pojazdu – kradzieżą lub przekazaniem do złomowania. Bywa też, że pojazd jest sprzedawany za granicę. Wówczas również możesz wypowiedzieć umowę OC. Nie zapomnij, by w takiej sytuacji przedstawić ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie pojazdu.

Wypowiedzenie umowy OC – jak to zrobić?

Wypowiedzenie umowy OC należy złożyć na piśmie, ale niekoniecznie osobiście. Równie dobrze możesz przesłać podpisany własnoręcznie skan dokumentu w wiadomości e-mail. O dacie złożenia wypowiedzenia decyduje dzień, w którym dokument został dostarczony towarzystwu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wypowiedzenie umowy OC zostało wysłane pocztą – wtedy liczy się data stempla pocztowego. Pamiętaj o skorzystaniu z odpowiedniego formularza!

Jakie informacje zawiera wzór wypowiedzenia umowy OC?

Wiele osób, które chcą zmienić ubezpieczyciela i kupić polisę OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, obawia się formalności z tym związanych. Tymczasem tego rodzaju procedura nie jest skomplikowana. Jeśli tylko będziemy pamiętać o podstawowych zasadach i terminach, możemy zmienić OC szybko i skutecznie. Potrzebny nam jednak będzie wzór wypowiedzenia umowy OC.

Jak złożyć wypowiedzenie OC?

Żeby złożyć wiążące wypowiedzenie OC, wystarczy wypełnić i podpisać odpowiedni formularz (dostępny na stronie ubezpieczyciela). Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC powinno mieć formę pisemną oraz zawierać takie informacje jak:

 • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeń;
 • dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko, adres);
 • dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka);
 • numer wypowiadanej polisy;
 • podstawę prawną zgodnie z którą składana jest rezygnacja (art.28, art.28a, art.31 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych)
 • odręczny podpis wypowiadającego;
 • okres ubezpieczenia.

Wypowiedzenie OC trzeba następnie dostarczyć do towarzystwa, składając je w oddziale firmy albo u agenta, bądź też przesyłając druk pocztą lub kurierem. Niektóre firmy ubezpieczeniowe akceptują też zeskanowane wypowiedzenie OC przesłane e-mailem lub faksem.

 

Skąd wziąć wzór wypowiedzenia umowy OC?

Wzór wypowiedzenia umowy OC możemy znaleźć na kilka sposobów. W Internecie zamieszczonych jest wiele tego rodzaju dokumentów, które możemy bezpłatnie pobrać. Na niektórych stronach internetowych są nawet dostępne dedykowane generatory wzorów wypowiedzenia umowy OC. Taki system zapyta nas o dane niezbędne do uzupełnienia wniosku, a następnie automatycznie wygeneruje gotowy dokument, który możemy przesłać pocztą, faksem lub mailem bądź też złożyć osobiście w placówce ubezpieczyciela.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych zamieszcza wzór wypowiedzenia umowy OC także na swoich stronach internetowych. Dokument jest zazwyczaj przygotowany w formacie Word lub PDF, wystarczy go tylko pobrać, wydrukować, uzupełnić i przekazać naszemu dotychczasowemu ubezpieczycielowi. Wzór wypowiedzenia umowy OC jest dostępny również u agentów ubezpieczeniowych lub w siedzibie towarzystwa.

Jakie dane są potrzebne do uzupełnienia wzoru wypowiedzenia umowy OC?

Wzór wypowiedzenia umowy OC jest podobny w przypadku wszystkich towarzystw. Najważniejsze jest, aby we wniosku zawrzeć miejscowość i datę, a następnie podać dane ubezpieczyciela (nazwę i adres zakładu ubezpieczeń) oraz dane ubezpieczonego. Chodzi o imię i nazwisko, adres i dane pojazdu (marka, typ, model, numer rejestracyjny). Zazwyczaj należy także podać numer i serię naszej dotychczasowej polisy.

Równocześnie w każdym wzorze wypowiedzenia umowy OC znajdziemy treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia. W przypadku rezygnacji z OC przed upływem ważności umowy, jest to zwykle następujący tekst:

„Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o następującym numerze polisy …”.

Ubezpieczeni mogą powoływać się także na inne artykuły ustawy. W zależności od okoliczności wypowiedzenia będą to np. art. 31 (gdy umowę wypowiada nabywca używanego pojazdu) i 28a (gdy wypowiedzenie jest składane w związku z podwójnym ubezpieczeniem).

Podsumowując, wzór wypowiedzenia umowy OC jest dostępny w Internecie, m.in. można go pobrać ze stron internetowych ubezpieczycieli. We wniosku należy zawrzeć dane zakładu ubezpieczeniowego, dane właściciela polisy oraz podstawowe informacje o ubezpieczonym pojeździe. Pamiętajmy tylko, że aby wypowiedzenie było skuteczne, należy je złożyć nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę