Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego - czym jest, jak go ocenić?

Wypadek samochodowy to sytuacja, która może znacząco wpłynąć na nasze zdrowie i życie. W niektórych sytuacjach prowadzi do uszczerbku na zdrowiu. Oznacza to pogorszenie stanu zdrowia, a więc i sytuacji życiowej. Uszczerbek na zdrowiu może spowodować np. niezdolność do pracy czy konieczność podjęcia długoterminowego leczenia. W przypadku jego orzeczenia poszkodowanemu należy się odszkodowanie. Ile ono wynosi?

Uszczerbek na zdrowiu: definicja

Uszczerbek na zdrowiu to poważny uraz lub obrażenia. Dojść do niego może m.in. w wyniku wypadku komunikacyjnego czy wypadku przy pracy. Mówiąc o uszczerbku na zdrowiu, wskazuje się te urazy lub/i obrażenia, które nie kończą się na zwolnieniu lekarskim. Wymagają leczenia i rehabilitacji. Polskie prawo wyróżnia uszczerbek na zdrowiu częściowy (np. przy złamaniu ręki) lub całkowity (np. złamanie kręgosłupa). Mówimy też o trwałym uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia i długoterminowym uszczerbku na zdrowiu. Należy pamiętać, że warunkiem stwierdzenia uszczerbku na zdrowiu jest to, że uszkodzenia zostały spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, czyli zdarzeniem:

  • niezależnym od woli i stanu zdrowia osoby ubezpieczonej,

  • gwałtowną sytuacją wywołaną przyczyną zewnętrzną,

  • będącym jedyną i wyłączną przyczyną uszkodzenia ciała.

Trwały uszczerbek na zdrowiu: definicja

Za trwały uszczerbek na zdrowiu uważa się naruszenie sprawności organizmu, która znacząco wpływa na wykonywanie obowiązków i normalne funkcjonowanie. O trwałości uszczerbku mówimy również, jeśli naruszenie sprawności organizmu nie rokuje poprawnie. W praktyce może to oznaczać np. utratę lub uszkodzenie organu lub znaczne upośledzenie jego funkcji. Trwały uszczerbek na zdrowiu może być spowodowany bezpośrednio uszkodzeniem ciała lub też rozstrojem zdrowia, który może wynikać m.in. ze stresu.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu: definicja

Zgodnie z prawną definicją długotrwały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które prowadzi do upośledzenia czynności organizmu. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu stwierdza się, jeśli upośledzenie przekracza okres 6 miesięcy, a jednocześnie rokowania pokazują, że możliwa jest poprawa stanu zdrowia.

Rozstrój zdrowia: definicja

Rozstrój zdrowia definiuje się jako naruszenie normalnego funkcjonowania organizmu. W wyniku tego dochodzi do dysfunkcjonalności w określonym zakresie. Mówiąc inaczej rozstrój zdrowia to takie oddziaływanie czynnika zewnętrznego, które zaburza funkcjonowanie organizmu.

Odszkodowanie: definicja

Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu umożliwia poszkodowanemu ubieganie się o odpowiednie świadczenia z tytułu ubezpieczenia. To, jakie świadczenie i w jakiej wysokości się otrzyma, zależy od rodzaju uszczerbku na zdrowiu i części ciała, jaka została uszkodzona. Kwoty odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu ustalane są w oparciu o tzw. tabelę OWU. Określa ona procent uszczerbku na zdrowiu.

Za uszczerbek na zdrowiu poszkodowany może otrzymać szereg świadczeń. Najbardziej znane jest odszkodowanie. Nie jest jednak jedyne. Poszkodowany może również wystąpić o zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów prowadzenia specjalistycznych diet, dodatkową opiekę, zwrot kosztów za transport, wypłacenie równowartości utraconych zarobków, zwrot kosztów poniesionych na adaptację mieszkania, rentę z tytułów utraconych zarobków, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb.

Kto i skąd otrzyma odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

W przypadku uszczerbku na zdrowiu wynikającego z wypadku komunikacyjnego odszkodowanie będzie wypłacane z ubezpieczenia OC sprawcy. Przysługuje każdej poszkodowanej osobie, nawet jeśli nie miała zapiętych pasów, założonego kasku, była pod wpływem środków odurzających lub przechodziła przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Rekompensata nie może być wypłacona jedynie osobie, która ponosi wyłączną winę za wypadek.

Podsumowując, o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może wystąpić:

  • każda osoba poszkodowana w wypadku, za wyjątkiem osób ponoszących wyłączną winę za zdarzenie (kierowcy niebędącemu sprawcą, pasażerom, pasażerom sprawcy, pieszym, rowerzystom itp.);

  • rodzina poszkodowanego, który w wyniku wypadku poniósł śmierć;

  • poszkodowany, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego, którego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia bądź nie posiadał ważnej polisy OC; w takiej sytuacji odszkodowanie jest wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Należy pamiętać, że termin ogólny przedawnienia się roszczenia o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wynosi 3 lata od chwili dowiedzenia się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W sytuacji, w której sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, okres przedawnienia wynosi 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu – jak go określić?

Wysokość uszczerbku na zdrowiu podaje się w skali procentowej. Każdy procent odpowiada odpowiedniej kwocie odszkodowania, która później jest wypłacana przez ubezpieczyciela. Trwały uszczerbek na zdrowiu może wynosić od 1 do 100%. Procent uszczerbku na zdrowiu nie uwzględnia czasu leczenia, bólu, cierpienia doznanego podczas zdarzenia i utraconych korzyści związanych z obrażeniami i ich leczeniem.

Stopień uszczerbku na zdrowiu może być obliczany na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy sytuacji, kiedy występuje trwały uszczerbek na zdrowiu. Wtedy to procent uszczerbku na zdrowiu określany jest przez komisję lekarską, a wypłata świadczenia następuje na podstawie tzw. tabel ZUS-owskich. Taki sposób obliczania uszczerbku na zdrowiu praktykowany jest w ubezpieczeniu NNW dokupionego do OC. W drugim przypadku, czyli zwykłego uszczerbku na zdrowiu stopień uszkodzenia ciała, a co za tym idzie, wysokość odszkodowania określana jest na podstawie tabeli w OWU. Ten sposób jest stosowany ubezpieczeniu szkolnym. Tabele są ustalane przez każdego ubezpieczyciela. Określają, jaki procent uszczerbku na zdrowiu odpowiadające danemu zdarzeniu, np. pourazowe bóle głowy od 1 do 4% uszczerbku, złamana prawa ręka - 10%. Tutaj należy zaznaczyć, że wysokość trwałego uszczerbku musi być ustalona natychmiast po zakończonym leczeniu i ewentualnej rehabilitacji. W szczególnych przypadkach komisja lekarska może zebrać się najpóźniej 24 miesiące po wypadku. Podstawą do wydawania orzeczeń jest Rozporządzenie Pracy i Polityki społecznej z 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 234, poz. 1974).

Wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu jest niezwykle ważna. To od niej zależy wysokość odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela. Wyższe odszkodowanie pozwala natomiast lepiej zadbać o swoje zdrowie i życie poszkodowanego. Warto więc dokładnie przedstawić komisji lekarskiej swoją sytuację zdrowotną, wtedy otrzyma się wyższy procent za uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – ile wynosi?

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu przy wypadku komunikacyjnym zależy od wielu czynników. Najważniejszym jest ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dokumentację medyczną z orzeczonym procentem uszczerbku należy złożyć do Towarzystwa Ubezpieczeniowego wraz z innymi dowodami poniesienia kosztów za leczenie i rehabilitację, np. fakturami, paragonami, rachunkami za zakup usług i produktów medycznych, kosztów transportu. Poniesione koszty leczenia, a także utrata dochodów w związku z zaprzestaniem aktywności zawodowej mają znaczący wpływ na wysokość odszkodowania z OC sprawcy. Od ubezpieczyciela można żądać m.in.:

  • zwrotu kosztów opieki nad poszkodowanym, leczenia, rehabilitacji, lekarstw, transportu do i z placówek medycznych, zwrotu utraconych zarobków związanych z niemożnością wykonywania prac po wypadku;

  • renty związane ze zwiększonymi potrzebami związanymi z długim leczeniem/rehabilitacją;

  • jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów przekwalifikowania się lub założenia działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa;

  • w przypadku, gdy poszkodowany ginie w wypadku lub w wyniku jego następstw, najbliższe osoby mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za krzywdę, a także o pokrycie z OC sprawcy kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Wypadek a kolizja - jakie są różnice?

Codziennie na polskich drogach dochodzi do setek stłuczek i wypadków, które są skutkiem chwilowej nieostrożności kierowcy lub konsekwencją nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Zarówno kolizja, jak i wypadek drogowy są stresującymi, przykrymi zdarzeniami – jednak wiele osób traktuje te terminy jako synonimy, co jest błędem. Jakie są podstawowe różnice między wypadkiem a kolizją? Co powinno zawierać oświadczenie wypadku samochodowego i jakie konsekwencje prawne czekają sprawców tych…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie assistance - co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie assistance jest formą zabezpieczenia w przypadku awarii samochodu. Obejmuje ono również awarie, które nastąpiły na skutek wypadku drogowego. Spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych opcji można wybrać polisę assistance w wariancie mini lub maxi

Czytaj dalej

Rodzaje ubezpieczeń assistance

Najpopularniejszym typem polisy assistance jest ubezpieczenie komunikacyjne, w ramach którego zapewnia się pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej awarii drogowej. Wśród innych rodzajów ubezpieczeń assistance można wyróżnić: ubezpieczenie domu, firmy oraz zdrowotne, na wypadek sytuacji, w których konieczna jest interwencja medyczna.

Czytaj dalej