Szkoda częściowa z AC

Przy wypłacaniu odszkodowania z polisy AC towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają rodzaj szkody. Ze szkodą częściową mamy do czynienia wówczas, gdy naprawa samochodu nie przekracza 70% wartości pojazdu, szacowanej na dzień powstania zdarzenia.

Miałeś wypadek i chcesz skorzystać ze swojej polisy AC? Jeżeli koszt naprawy nie przekracza 70 proc. wartości auta, masz do czynienia ze szkodą częściową. Jest to rodzaj szkody, w której przedmiot ubezpieczenia (czyli Twój samochód) został uszkodzony w takim stopniu, że przewidywany koszt jego naprawy nie przekraczałby 70% wartości pojazdu, szacowanej na dzień powstania zdarzenia. W zależności od tego, jaki wariant wybrałeś przy podpisywaniu umowy AC, ubezpieczyciel rozliczy się z Tobą lub bezpośrednio z warsztatem, do którego odstawisz uszkodzone auto.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych, takich jak OC i AC, możemy wyróżnić dwa typy szkód: częściowe i całkowite. Szkoda całkowita – w przypadku AC – stwierdzana jest wtedy, gdy koszt naprawy przekracza 70 proc. wartości pojazdu. Ubezpieczyciel, u którego wykupiliśmy polisę AC, wypłaca wtedy odszkodowanie w wysokości ustalanej metodą dyferencyjną – od wartości auta przed wystąpieniem szkody odejmowana jest wartość wraku, a wynik determinuje wielkość wypłaty. Likwidacja szkody częściowej z AC wygląda jednak nieco inaczej.

Czym jest szkoda częściowa z AC?

Szkoda częściowa z AC to sytuacja, w której stopień uszkodzenia samochodu umożliwia jego naprawę, jeśli nie przekroczy ona 70 proc. wartości pojazdu. Pod uwagę brana jest wartość rynkowa auta w dniu powstania szkody (przy zmiennej sumie ubezpieczenia) lub z dnia zawarcia umowy (przy sumie stałej).

Wypłata odszkodowania AC przy szkodzie częściowej

Przy szkodzie częściowej z AC wypłacane jest odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody – z założenia, bo o szczegółach kalkulacji decyduje wariant naszej polisy. Ponadto w zależności od wybranego sposobu rozliczenia, ubezpieczyciel, u którego została wykupiona polisa AC, wypłaca odszkodowanie bezpośrednio poszkodowanemu lub rozlicza się za naprawę z warsztatem.

Ubezpieczenie AC: rozliczenie gotówkowe szkody częściowej

W tym wariancie, znanym inaczej jako rozliczenie metodą kosztorysową, wysokość odszkodowania AC jest ustalana na podstawie wyceny planowanych napraw zaistniałej szkody. Odszkodowanie AC jest wypłacane bezpośrednio klientowi – na konto bankowe lub pocztą, a jego wysokość jest wyliczana w oparciu o OWU. Właściciel polisy AC dokonuje likwidacji szkody we własnym zakresie.

Ubezpieczenie AC: rozliczenie bezgotówkowe szkody częściowej

Bezgotówkowa forma wypłaty odszkodowania właściwie nie angażuje właściciela polisy AC w proces likwidacji szkody. Ubezpieczony jedynie wskazuje warsztat, w którym ma zostać dokonana naprawa, i odstawia tam auto. Towarzystwo ubezpieczeniowe rozlicza się bezpośrednio z warsztatem na podstawie dostarczonym przezeń faktur.

Niższe odszkodowanie z AC

W niektórych przypadkach wysokość odszkodowania AC może zostać obniżona. W pewnych ekstremalnych sytuacjach ubezpieczyciel może w ogóle odmówić wypłaty odszkodowania AC. Dzieje się tak np. wówczas, gdy kierowca był pod wpływem środków odurzających lub spowodował wypadek umyślnie. Szczegółowa lista wyłączeń podana jest w OWU.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę