Jaka wysokość odszkodowania przysługuje za szkodę z ubezpieczenia AC?

Przed wyborem towarzystwa ubezpieczeniowego i polisy AC warto wiedzieć, że tego typu firmy odróżniają szkody całkowite od częściowych. Zakwalifikowanie szkody, do którejś z tych form znacząco wpływa na wysokość odszkodowania.

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, w ramach którego możesz liczyć na wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu lub jego części. Zakres ochrony AC różni się w zależności od wariantu ubezpieczenia, jak również od indywidualnych warunków Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Istnieje jednak kilka ogólnych zasad obliczania i wypłacania odszkodowań z tytułu AC, którymi kierują się ubezpieczyciele.

Szkoda całkowita a szkoda częściowa

Mówiąc o ubezpieczeniach komunikacyjnych, można wyróżnić dwa typy szkód:

  • szkodę całkowitą,
  • szkodę częściową.

Szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy lub, gdy koszty naprawy przekraczają pewien procent wartości pojazdu w dniu likwidacji szkody. Ubezpieczyciele różnie określają ten procentowy próg, jednak w większości zakładów ubezpieczeniowych za szkodę całkowitą uznaje się szkodę, której wysokość wynosi powyżej 70% wartości auta w dniu powstania szkody. W takiej sytuacji wypłacane jest odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody pomniejszonej o wartość pozostałości (pozostałości to elementy nie uszkodzone w wypadku), jednak nie większej niż suma ubezpieczenia całego ubezpieczenia Autocasco.

Przykład: Jeśli Twój samochód został w związku ze szkodą AC zniszczony albo uszkodzony w takim stopniu, że przewidywany koszt jego naprawy przekroczyłby 70% wartości pojazdu na dzień powstania szkody, to jest to szkoda całkowita.

W Twojej gestii leży jednak, na co przeznaczysz pieniądze z odszkodowania, czy na zakup nowego samochodu czy na naprawę tego uszkodzonego.

Uwaga! Warto pamiętać, że w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych wypłata odszkodowania za szkodę całkowitą powoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie ochrony z ubezpieczenia AC.

Szkoda częściowa jest to uszkodzenie pojazdu w stopniu umożliwiającym jego naprawę, która nie przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody. Przykład: Jeśli Twój samochód miał szkodę AC, w wyniku której stopień jego uszkodzeń jest na takim poziomie, że przewidywany koszt jego naprawy nie przekraczałby 70% wartości pojazdu w dniu powstania zdarzenia, to jest to szkoda częściowa. 

Przy szkodzie częściowej wypłacane jest odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. W przypadku szkód częściowych – w zależności od wariantu likwidacji szkód – zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie bezpośrednio poszkodowanemu (rozliczenie gotówkowe).Wówczas osoba ubezpieczona otrzymuje wypłatę odszkodowania z autocasco na wskazany przez siebie numer konta bankowego. Druga forma wypłaty odszkodowania to bezpośrednie rozliczenie się za naprawę ubezpieczyciela z warsztatem, który to dokonuje naprawy pojazdu (rozliczenie bezgotówkowe). Należy pamiętać jednak, że kwota wypłaconego odszkodowania nie może przekroczyć wartości całego pojazdu i sumy ubezpieczenia, która została określona w polisie AC.

Szczegółowe informacje jakie ograniczenia odpowiedzialności stosuje zakład ubezpieczeń zawsze określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę