Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

W niektórych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Dotyczy to w szczególności zaniedbań właściciela samochodu w zakresie przeprowadzań badań technicznych pojazdu. Ubezpieczyciel może również odmówić wypłaty odszkodowania wówczas, gdy szkoda została spowodowana celowo.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z AC lub pomniejszyć jego wysokość, w ściśle określonych przypadkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), o ile dana szkoda podlega wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności.

Zmniejszenie lub wyłączenie odpowiedzialności

Zmniejszenie lub wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej to zbiór zdarzeń, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i należą do nich m.in.:

  • brak aktualnych badań technicznych pojazdu w przypadku szkody powstałej w wyniku złego stanu technicznego pojazdu,i fakt ten miał wpływ na powstanie szkody,
  • brak aktualnych uprawnień do kierowania samochodem osoby kierującej w momencie zdarzenia ,i fakt ten miał wpływ na powstanie szkody,
  • kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków, po których kierowanie pojazdami jest niedozwolone ,i fakt ten miał wpływ na powstanie szkody,
  • celowe uszkodzenie samochodu,
  • niska wartość szkody (minimalna wartość szkody jest określana w warunkach umowy).

Odszkodowanie a miejsce powstania szkody

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twojej polisy zawsze określają, jaki jest zakres terytorialny Twojego ubezpieczenia – na terenie jakich krajów zakład ubezpieczeń chroni Twój pojazd. Dlatego pamiętaj, aby to sprawdzić przed zakupem ubezpieczenia. W przeciwnym przypadku, jeśli dojdzie do powstania szkody na terenie kraju nie objętego zakresem ochrony, Ubezpieczyciel odmówi Ci wypłacenia odszkodowania.

Terminowość opłacania składek

Omawiając kwestię wypłaty odszkodowań z AC należy podkreślić bardzo ważną rolę terminów płacenia składek. Jeśli pierwsza rata składki nie zostanie opłacona w ustalonym z ubezpieczycielem terminie, a samochód ulegnie uszkodzeniu, to w większości przypadków Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. W przypadku Autocasco, nieuregulowanie płatności składki w terminie, może powodować rozwiązanie umowy.

Sytuacje z życia wzięte

Zakłady ubezpieczeń najczęściej w przypadku szkód kradzieżowych wskazują jako powód odmowy wypłaty odszkodowania brak należytej staranności w zabezpieczeniu pojazdu. Kryje się za tym m.in. niezabezpieczenie kluczyków, dokumentów, czy innych urządzeń, które służą do sterowania zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi. Jak to wygląda w praktyce? Posiadacz pojazdu mógł np. nie zamknąć samochodu kluczykiem lub nie aktywować autoalarmu.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania również w sytuacji, gdy stwierdzi brak aktualnych badań technicznych pojazdu, wynikających ze złego stanu pojazdu. Obecnie stacje kontroli pojazdów podchodzą bardzo restrykcyjnie do kontrolowanych przez nie pojazdów. Jakakolwiek wykryta usterka (nawet brak oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej) powoduje odmowę przedłużenia ważności badań technicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pojazd bez ważnych badań technicznych nie ma prawa poruszać się po drogach. Jeżeli mimo to, posiadacz pojazdu korzysta z niego, musi liczyć się z konsekwencjami.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę