Co to jest AC i co jest jego przedmiotem?

Polisa Autocasco (AC) jest formą dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, zawieranego pomiędzy właścicielem samochodu a towarzystwem ubezpieczeniowym. Najczęściej przedmiotem polisy AC jest: pojazd oraz jego podstawowe i dodatkowe wyposażenie.

Statystyki pokazują, że wielu ludzi poszukuje w internecie odpowiedzi na pytanie Co to jest AC? Warto więc odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych kwestii, które pomogą Ci zrozumieć, czym jest ubezpieczenie Autocasco i co może Ci dać.

Co to w ogóle jest ubezpieczenie?

Prostymi słowami - ubezpieczenie to rodzaj umowy, która jest zawierana pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Klientem. W ramach zawartej umowy, ubezpieczyciel świadczy ochronę przedmiotu ubezpieczenia poprzez wypłacenie odszkodowania lub świadczenia zgodnie z ustaleniami zawartymi w polisie - (np.: w przypadku, gdy osoba ubezpieczona dozna uszczerbku na zdrowiu, przytrafi się jej nieszczęśliwy wypadek lub zostanie jej wyrządzona krzywda.) Klient natomiast, w ramach podpisanej umowy, zobligowany jest do opłacania stosownych składek ubezpieczeniowych, ustalanych przy zawarciu polisy.

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne wg ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151) należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych. Możemy wyróżnić dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • ubezpieczenia obowiązkowe - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – potocznie zwane OC,
 • ubezpieczenia dobrowolne - w skład których wchodzi Autocasco (AC), ubezpieczenie Assistance, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) itp.

Co to jest Autocasco?

Autocasco – w skrócie AC – to ubezpieczenie dobrowolne i, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ubezpieczenia samochodu. Najczęściej przedmiotem tego ubezpieczenia objęte są:

 • pojazd (pojazd silnikowy o konstrukcji umożliwiającej jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony),
 • jego wyposażenie, które zostało wyszczególnione we wniosku o zawarcie ubezpieczenia lub należące do standardowego wyposażenia samochodu (wyposażenie standardowe pojazdu stanowią urządzenia i materiały montowane standardowo przez producenta w warunkach montażu fabrycznego lub generalnego importera pojazdu do Polski.)
 • wyposażenie dodatkowe wskazane przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie urządzenia, które są montowane poza fabrycznymi standardami wyznaczonymi przez producenta pojazdu, których demontaż nie jest możliwy bez użycia narzędzi mechanicznych (na przykład komputer pokładowy, immobiliser, fotelik dziecięcy czy też specjalne wykończenie wnętrza pojazdu).

Co daje AC?

Ubezpieczenie Autocasco może obejmować swoim zakresem ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku kolizji drogowej spowodowanej z winy Ubezpieczonego, ale również chroni jego majątek w sytuacji, gdy nie miał on wpływu na powstanie szkody, np.:

 • kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego (w tym kolizji z udziałem zwierząt),
 • kolizji z przedmiotami i osobami znajdującymi się poza pojazdem,
 • pożaru lub wybuchu,
 • działania zjawisk atmosferycznych (np. powodzi, zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi, działania innych sił przyrody),
 • kradzieży lub usiłowania kradzieży.

W ramach Autocasco w AXA Ubezpieczenia rozróżniamy kilka rodzajów ubezpieczenia samochodu w zależności od metody likwidacji szkody, którą należy określić już w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. Można wybrać wariant dający możliwość naprawy pojazdu w warsztacie lub wariant kosztorysowy. W zależności od decyzji Klienta dokładna nazwa wariantu ochrony Autocasco zostanie potwierdzona na druku polisy ubezpieczeniowej.

Co to jest OWU?

Zakres ubezpieczenia AC jest dokładnie określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), które Klient jest zobowiązany poznać przed podpisaniem umowy. Ubezpieczenie AC nie jest regulowane przez ustawę o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, która stosowana jest do ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej). OWU jest dokumentem opisującym warunki umowy Autocasco, na podstawie których podpisana została polisa AC. Ten wzorzec umowy, jakim jest OWU zawiera wszystkie istotne dla umowy ubezpieczenia postanowienia, takie jak:

 • zakres ubezpieczenia,
 • przedmiot ubezpieczenia,
 • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • obowiązki ubezpieczyciela,
 • obowiązki Klienta,
 • sposób ustalenia odszkodowania oraz jego wysokości.
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę