UFG - kary za brak OC

Polisa OC jest jedyną obowiązkową w Polsce formą ubezpieczenia komunikacyjnego. Jej brak pociąga za sobą wysokie kary finansowe. Ich wysokość ustalana jest corocznie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dodatkowo brak ważnego ubezpieczenia OC w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego wiąże się z koniecznością pokrycia szkód z własnej kieszeni. Sprawdź, jakie konsekwencje grożą za brak OC i czy można uniknąć kary z UFG.

konsekwencje za brak ważnego OC

Nie masz ważnego OC? Grozi Ci kara z UFG

Posiadanie aktualnej polisy OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu. Nie ma przy tym znaczenia, czy samochód jest w ciągłej eksploatacji, czy stoi nieużywany. Tę zasadę stosuje się nawet wówczas, gdy samochód jest stary, niesprawny i w ogóle nie nadaje się do jazdy.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to instytucja powołana do życia na mocy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z przepisami prawa pełni kilka funkcji. Jedną z nich jest wypłacanie rekompensaty poszkodowanym w następstwie zdarzeń drogowych, jeżeli sprawca wypadku nie posiadał obowiązkowego OC lub gdy winnego wypadku nie udało się zidentyfikować. Inną ważną funkcją UFG jest kontrolowanie, czy zarejestrowane w Polsce pojazdy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie. Brak OC jest podstawą do nałożenia przez UFG kary na właściciela samochodu. Jeszcze bardziej dotkliwa jest jednak konieczność pokrycia kosztów wyrządzonej szkody poszkodowanemu.

Jeśli dojdzie do szkody spowodowanej przez osobę nieposiadającą OC, rekompensatę poszkodowanemu wypłaci UFG. Następnie fundusz wystąpi z roszczeniem zwrotu poniesionych kosztów (tzw. regresem) do sprawcy wypadku. Nieco inaczej stanie się, gdy sprawca kolizji będzie posiadał ubezpieczenie OC, ale np. zbiegnie z miejsca wypadku i zostanie ustalony dopiero po jakimś czasie. W takiej sytuacji UFG zwróci się o rekompensatę poniesionych kosztów do ubezpieczyciela, u którego sprawca miał wykupioną polisę.

Czy każdy pojazd musi mieć OC?

Polisa OC zabezpiecza interesy kierowcy, ponieważ stanowi ochronę przed skutkami finansowymi, które powstały w wyniku spowodowanej przez niego kolizji. Z tego względu każdy pojazd mechaniczny należy ubezpieczyć. Oczywiście, zdarzają się wyjątki, kiedy posiadanie polisy OC nie jest obowiązkowe. Ma to miejsce, gdy pojazd zostanie zezłomowany bądź zarejestrowany jako zabytkowy. Jeżeli samochód jest w stanie, który nie pozwala nawet na sprzedaż, zawsze można go zezłomować, a następnie wyrejestrować. W tym celu należy złożyć w urzędzie komunikacji wniosek o wyrejestrowanie samochodu, zaświadczenie o przekazaniu go do kasacji, dowód i tablice rejestracyjne, kartę pojazdu (jeśli była wydana), a także potwierdzenie zapłaconej składki bądź ważnej umowy ubezpieczenia OC. Natomiast, jeżeli auto ma wartość sentymentalną, można je wpisać na listę ewidencji zabytków. Aby się tam znaleźć, samochód musi mieć co najmniej 25 lat i większość oryginalnych części. Żółte tablice zwalniają właściciela pojazdu z obowiązku posiadania ubezpieczenia OC w zwykłym wymiarze – wystarczy czasowa polisa kupowana wtedy, gdy kierujący chce wyjechać autem na drogę.

W jaki sposób UFG sprawdza OC?

O braku posiadania obowiązkowej polisy UFG może dowiedzieć się na kilka sposobów. Fundusz posiada system, za pomocą którego gromadzi podstawowe dane ubezpieczeniowe. Baza UFG obejmuje m.in. informacje na temat:

  • zawartych przez posiadaczy pojazdów umów ubezpieczenia OC i AC,

  • zdarzeń drogowych, w przypadku których odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel,

  • odszkodowań, jakie zostały wypłacone na podstawie zawartych umów ubezpieczeniowych.

Baza jest codziennie aktualizowana, wraz z czym każdego dnia pojawiają się w niej informacje na temat nowych, jak i odnowionych polis komunikacyjnych. Takie dane pochodzą bezpośrednio od ubezpieczycieli, którzy mają obowiązek informować UFG o zawartych umowach i wypłaconych odszkodowaniach. System pozwala łatwo i szybko zweryfikować, czy pojazd objęty uprzednio ubezpieczeniem ma odnowioną polisę.

O braku obowiązkowej polisy UFG może dowiedzieć się także od policjantów, którzy podczas kontroli stwierdzą, że pojazd nie ma ważnego ubezpieczenia. Funkcjonariusze sporządzą protokół z kontroli, który następnie trafi do UFG. Po otrzymaniu powiadomienia fundusz zweryfikuje, czy dany pojazd widnieje w bazie jako ubezpieczony. Jeżeli nie, instytucja wystosuje do właściciela pojazdu prośbę o niezwłoczne przesłanie dokumentów potwierdzających, że pojazd posiada ważną polisę. Jeśli właściciel pojazdu nie przedstawi dowodu potwierdzającego, że pojazd ma ubezpieczenie OC, UFG nałoży karę.

Ile wynosi kara z UFG za brak OC?

Wysokość kary zależy od okresu, w jakim pojazd pozostawał bez ubezpieczenia w bieżącym roku kalendarzowym. Suma, będąca podstawą do wyliczenia kary, równa się dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, które ustala na każdy rok kalendarzowy Minister Pracy i Polityki Społecznej. Podczas wyliczania kary przyjmuje się następujące przedziały czasowe:

  • w przypadku, gdy zaległość wynosi nie więcej niż 3 dni, naliczana jest kara wynosząca 20% podstawowej opłaty karnej,

  • w przypadku, gdy zaległość wynosi od 4 do 14 dni, naliczana jest kara wynosząca 50% podstawowej opłaty karnej,

  • w przypadku, gdy zaległość przekracza 14 dni, naliczana jest kara w pełnej wysokości.

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł, a zatem maksymalna kara, jaką UFG może nałożyć za brak OC, to aż 5200 zł.

Czy kary z UFG można uniknąć? Jeżeli dłużnik ma trudną sytuację materialną lub życiową, może wnioskować do UFG o rozłożenie spłaty roszczenia na raty lub też umorzenie kary. Przypadki, kiedy Fundusz zgadza się na takie rozwiązanie, należą jednak do rzadkości.

Kolizja lub wypadek najgorszym możliwym scenariuszem

Największe konsekwencje dla kierowcy bez ubezpieczenia OC wiążą się ze spowodowaniem przez niego kolizji lub wypadku. W takiej sytuacji będzie musiał w całości zwrócić kwotę odszkodowania wypłaconego przez UFG. Warto mieć świadomość, że sumy związane ze szkodami majątkowymi sięgają często kilkudziesięciu tysięcy złotych, a ze szkodami osobistymi mogą sięgać nawet setek tysięcy złotych (wg danych UFG dynamicznie rośnie wartość odszkodowań przekraczających 50.000 zł, choć spotykane są sumy nawet 700.000 zł). Kwoty te są nieporównywalnie wyższe niż koszt ubezpieczenia OC, dlatego nie warto ryzykować.

Często zdarzają się sytuacje, że sprawca zdarzenia drogowego nie jest właścicielem pojazdu. Wówczas UFG zażąda spłaty należności od sprawcy, jednak na właściciela również nałoży karę, z tytułu braku obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Pamiętajmy - ubezpieczenie OC zabezpiecza nas przed skutkami finansowymi ewentualnych szkód, które spowodujemy. Powinniśmy posiadać je niezależnie od tego, czy regularnie używamy samochodu, czy stoi nieużywany. Jeśli spóźnimy się z opłaceniem ubezpieczenia w terminie, grożą nam dotkliwe kary. Na szczęście ceny ubezpieczeń obowiązkowych nie są wysokie – dlatego nie warto ryzykować.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować
Podpisanie umowy - przerejestrowanie samochodu

Przerejestrowanie samochodu a OC – czy pozostaje ważne?

Jeśli kupiłeś pojazd lub otrzymałeś go w ramach darowizny, to wymaga on przerejestrowania. Chociaż nie zawsze konieczna jest wymiana tablic rejestracyjnych, to obowiązkowo należy zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym, a to nie jedyne obowiązki. Co z ubezpieczeniem? Czy OC przechodzi na kupującego? Czy jazda na OC poprzedniego właściciela jest dopuszczalna?

Czytaj dalej

Brak ważnego OC może zrujnować kierowcę

Posiadanie aktualnej polisy OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu. Ubezpieczenie to należy posiadać niezależnie od tego czy samochód jest w ciągłej eksploatacji, czy stoi nieużywany. Nie ma znaczenia czy auto jest użytkowane regularnie, czy tylko stoi w garażu. Tę zasadę stosuje się nawet wówczas, gdy samochód jest stary, niesprawny i w ogóle nie nadaje się do jazdy. Brak OC jest podstawą do nałożenia kar finansowych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.…

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy OC – kiedy i w jaki sposób?

Umowę OC z towarzystwem ubezpieczeniowym można wypowiedzieć najpóźniej dzień przed końcem jej obowiązywania. Taki krok jest możliwy również przy podwójnym ubezpieczeniu, w przypadku zakupu nowego pojazdu oraz po wyrejestrowaniu go. Przy składaniu wypowiedzenia umowy najlepiej skorzystać z gotowych wzorów.

Czytaj dalej

Kary za brak ubezpieczenia OC

Niewykupienie polisy ubezpieczeniowej OC wiąże się z karami finansowymi, których wysokość uzależniona jest od typu pojazdu oraz okresu przerwy w ubezpieczeniu. Kierowca samochodu ciężarowego zapłaci więcej od właściciela osobówki. W przypadku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego w czasie takiej przerwy do kary doliczane są opłaty za likwidacje szkody.

Czytaj dalej