Cesja umowy ubezpieczenia – kto i jak może dokonać cesji?

Ustanowienie cesji praw z umowy ubezpieczenia może być wymagane od nas na przykład przy kredytowaniu zakupu samochodu i podpisywaniu z bankiem umowy. Cesja ubezpieczenia zabezpiecza interesy kredytodawcy w sytuacji, gdy przedmiot zabezpieczenia ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu. Jednocześnie możliwa jest też cesja z polisy innego rodzaju, m.in. z ubezpieczenia nieruchomości. Kto i w jaki sposób może jej dokonać? Czym ona jest?

Cesja umowy ubezpieczenia – kto i jak może dokonać cesji?

Ustanowienie cesji praw z umowy ubezpieczenia może być wymagane od nas na przykład przy kredytowaniu zakupu samochodu i podpisywaniu z bankiem umowy. Cesja ubezpieczenia zabezpiecza interesy kredytodawcy w sytuacji, gdy przedmiot zabezpieczenia ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu. Jednocześnie możliwa jest też cesja z polisy innego rodzaju, m.in. z ubezpieczenia nieruchomości. Kto i w jaki sposób może jej dokonać? Czym ona jest?

Pojęcie cesji – co to jest?

Cesja z umowy ubezpieczenia jest zastrzeżeniem, które zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty odszkodowania (lub jego ustalonej części) na rzecz określonej osoby trzeciej lub podmiotu, na który ustanowiono cesję.

Z cesją mamy do czynienia nie tylko w branży ubezpieczeniowej. Możliwe jest też ustalenie cesji wierzytelności. Z umowy ubezpieczenia cesja praw bardzo często ustanawiana jest na rzecz banku, jako forma zabezpieczenia udzielonego zobowiązania. Z kolei cesja wierzytelności, nazywana również przelewem, jest umową skutkującą zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania. W tym wymiarze cesję regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 509-516).

Jak ustanowić cesję praw z polisy?

Jeśli osoba ubezpieczona będzie chciała dokonać np. cesji na bank z konkretnego ubezpieczenia, wówczas musi powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Może to zrobić albo w chwili zawierania umowy, albo w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Jeśli cesja praw z umowy ubezpieczenia jest konieczna, to np. w naszym towarzystwie dla ustanowienia cesji do zawartej polisy lub do zmiany danych cesjonariusza w umowie cesji wymagane jest wypełnienie elektronicznego formularza. W treści wiadomości należy podać dane kontaktowe osoby ubezpieczonej lub ubezpieczającej mienie, a także informacje dotyczące cesjonariusza (banku), takie jak:

·        nazwa,

·        adres siedziby,

·        NIP,

·        REGON,

·        numer rachunku, na który spłacany jest kredyt.

Po wprowadzeniu przez ubezpieczonego wszystkich wymaganych danych wysyłamy dokument umowy cesji ubezpieczenia na adres e-mail podany przez klienta przy zawarciu umowy lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

W przypadku których ubezpieczeń ustanawiana jest cesja?

Najczęściej cesja ubezpieczenia na bank ustanawiana jest, gdy z kredytu samochodowego finansujemy zakup pojazdu. Wówczas dokonywana jest cesja na rzecz banku z ubezpieczenia dobrowolnego autocasco, aby dodatkowo zabezpieczyć wierzytelność bankową. Może być to też cesja bankowa z ubezpieczenia mienia – ubezpieczenia mieszkania lub domu, kiedy ubezpieczony jednocześnie jest kredytobiorcą w banku. Cesja najczęściej dotyczy ubezpieczenia murów, a w ramach polisy klient może ubezpieczyć stałe elementy oraz ruchomości domowe. Cesji praw żądają w takich sytuacjach banki udzielające kredytów na samochód i kredytów hipotecznych. Gdyby doszło do kradzieży auta, to ubezpieczyciel na podstawie cesji na zabezpieczenie zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania na rzecz banku, który w przypadku zawarcia umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej staje się cesjonariuszem.

W efekcie ustanowienia cesji odszkodowania na bank, składki na polisę opłaca ubezpieczony, ale nie będzie miał on prawa do wypłaty ewentualnego odszkodowania.  Jednak w przypadku ubezpieczenia mieszkania, jeżeli dojdzie do szkody np. kradzież ruchomości domowych to klient otrzyma odszkodowanie.

Jeśli zawierane jest ubezpieczenie zcesją na bank w formie dobrowolnego autocasco oznacza to, że w przypadku uszkodzenia pojazdu w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej kwota wyliczonego odszkodowania z konta towarzystwa ubezpieczeniowego najpierw może trafić w całości do banku. Ten dopiero przekaże posiadaczowi uszkodzonego, kredytowanego auta kwotę potrzebną na pokrycie kosztów naprawy. W innym przypadku posiadacz pojazdu musi uzyskać zgodę banku na przekazanie pieniędzy pochodzących z odszkodowania do warsztatu, w którym auto będzie poddane naprawie albo bezpośrednio do właściciela, jeśli to on sam ma zorganizować likwidację szkody. Jeśli pojazd zostałby skradziony, to cesja ubezpieczenia auta pokryłaby straty banku związane z udzieleniem kredytu samochodowego właścicielowi samochodu. Ubezpieczyciel w pierwszej kolejności wypłaci wówczas odszkodowanie z AC bankowi, a jeśli po opłaceniu zobowiązań ubezpieczonego wobec banku zostanie jeszcze jakaś część świadczenia, otrzyma ją właściciel samochodu.

Kiedy możliwe będzie zlikwidowanie cesji praw do odszkodowania?

Cesja praw do odszkodowania z ubezpieczenia dla banku jest możliwa do usunięcia. Ubezpieczyciel ją anuluje, jeśli klient przedstawi zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu lub zniesieniu cesji. W celu zawiadomienia ubezpieczyciela o wygaśnięciu praw z polisy i konieczności dokonania z tego powodu zmiany w umowie ubezpieczenia, klient powinien wysłać mu wiadomość i dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego spłatę zobowiązania kredytowego lub zniesienie cesji. Po wprowadzeniu stosownych modyfikacji cesja w banku przestaje obowiązywać w danym ubezpieczeniu.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Przepisanie ubezpieczenia OC – jak to zrobić?

Obowiązkiem każdego właściciela pojazdu mechanicznego jest wykupienie dla niego ubezpieczenia OC i zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Czy można jednak przepisać ubezpieczenie samochodu, jeśli dojdzie do podarowania auta osobie bliskiej albo do jego sprzedaży? Jak wygląda przeniesienie OC na nowego właściciela?

Czytaj dalej

Cesja kredytu hipotecznego - jak jest uregulowana prawnie?

Cesja kredytu hipotecznego to dobrowolne przeniesienie zobowiązań wynikających z posiadanej pożyczki na inną osobę. Cesję najczęściej podpisują małżonkowie po rozwodzie, jednak również bank musi wyrazić na to zgodę. Innym rodzajem cesji jest przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość. Zobacz, czym jest cesja kredytu hipotecznego oraz jak to zagadnienie uregulowane jest w kwestii prawnej.

Czytaj dalej