Amortyzacja - Amortyzacja części to współczynnik określający, o ile mniej są warte w dniu szkody podzespoły Twojego samochodu. Najczęściej jest określany procentowo i uzależniony od wieku pojazdu. To oznacza, że ubezpieczyciel potrąca od ceny części i materiałów określony w Polisie lub OWU współczynnik amortyzacji. W zależności od wybranego przez Ciebie wariantu Twoje odszkodowanie może być pomniejszone o współczynnik amortyzacji części lub nie.
Assistance - Jeżeli miałeś wypadek lub chcesz wezwać pomoc Assistance, zadzwoń: 22 599 9522

Do typowych usług assistance zaliczamy: holowanie pojazdu, pomoc w podróży, samochód zastępczy, dowóz benzyny, czy też pomoc w razie zatankowania niewłaściwego paliwa. Pamiętaj, że korzystając z usług assistance nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów oraz nie stracisz zniżki za dotychczasowy przebieg ubezpieczenia.

Usługi assistance są popularnym rozszerzeniem w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych, turystycznych, ale mogą być też oferowane odrębnie.
Autocasco - AC – W ramach ubezpieczenia Autocasco oferujemy Ci pokrycie kosztów naprawy bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń (np.: stłuczki, wandalizmu), aż do szkody całkowitej (np.: utraty samochodu w wyniku pożaru, działania sił natury, kasacji po wypadku) lub utraty pojazdu w wyniku kradzieży.
Minicasco - Minicasco to wariant ubezpieczenia Auto casco z ograniczonym zakresem ubezpieczenia.
Najczęściej tzw. minicasco zapewnia ochronę ubezpieczeniową obejmującą tylko szkody całkowite, a szkody częściowe (drobne stłuczki, wypadki) są wyłączone z zakresu ubezpieczenia. W AXA Ubezpieczenia ubezpieczenie minicasco poza ryzykiem kradzieży jest dodatkowo rozszerzone o szkody całkowite w wyniku pożaru i nosi nazwę Ubezpieczenia od zniszczenia pojazdu wskutek Pożaru i od Kradzieży
(P-KR).
Automatyczne wznowienie OC - Automatyczna kontynuacja umowy ubezpieczenia dotyczy umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na kolejny okres.

Zapewnia ochronę ubezpieczeniową Klientowi w przypadku niedotrzymania terminu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, określonego w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK, na kolejny okres.

Należy pamiętać, że umowa ubezpieczenia nie wznowi się, jeżeli składka z jej tytułu nie zostanie opłacona w całości. We wskazanej sytuacji Klient, który nie opłaci składki przed terminem końca umowy, będzie narażony na poniesienie dodatkowych kosztów w postaci kary za posiadanie przerwy w obowiązkowym ubezpieczeniu OC, którą nałoży na Klienta Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Bonus/Malus - Bonus/Malus to system określający indywidualną historię szkodowości właściciela.

Zniżki lub zwyżki przyznane właścicielowi pojazdu na podstawie liczby bezszkodowych lat ubezpieczenia oraz liczby spowodowanych przez niego szkód. System określa ile lat właściciel pojazdu jeździł bezszkodowo, bądź jakiego rodzaju szkody spowodował.

Pamiętaj, że bezszkodowa jazda znacząco obniży cenę Twojego ubezpieczenia. Po zakończeniu każdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń weryfikuje przebieg ubezpieczenia Klienta i w zależności od liczby szkód w kolejnym roku przyznaje zwyżkę lub zniżkę z tego tytułu.
Cesja - Cesja to umowa oznaczająca przeniesienie przez cedenta praw do świadczeń na wyznaczoną przez niego osobę lub instytucję (cesjonariusza).

Najczęściej, jest to przeniesienie prawa do ewentualnego odszkodowania na bank, który kredytuje samochód. Cesje ustanawia się w ubezpieczeniach dobrowolnych, np. gdy umowa kredytu na samochód zobowiązuje do zawarcia Auto casco. Jeżeli będzie ustanowiona cesja na bank, ubezpieczyciel uzależni wypłatę odszkodowania na Twoje konto od zgody banku-cesjonariusza lub wypłaci odszkodowanie
na rzecz banku.
Franszyza integralna - Franszyza integralna jest to ustalona w umowie ubezpieczenia kwota, stanowiąca dolną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznacza to, że poniżej jej wysokości ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę, wówczas ubezpieczyciel wypłaca całe należne odszkodowanie.
Franszyza redukcyjna - Franszyza redukcyjna to deklarowana wartość kwotowa lub procentowa określona podczas składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, która obniża wysokość składki ubezpieczeniowej, powodując jednoczesne pomniejszenie wypłaty odszkodowania, niezależnie od wysokości szkody.
Metoda fakturowa/warsztatowa (przy ustalaniu odszkodowania) - Likwidacja szkody "w warsztacie" jest nazywana również metodą "bezgotówkową".

W metodzie tej wybierasz warsztat, w którym decydujesz się dokonać naprawy pojazdu, a zakład ubezpieczeń pokrywa koszty naprawy na podstawie faktur i rachunków, przelewając pieniądze z odszkodowania bezpośrednio na konto warsztatu. Niezbędne jest podpisanie upoważnienia dla warsztatu na wykonanie naprawy.

Decyzję o wyborze wariantu podejmujesz w momencie zakupu polisy. Możesz wybrać wariant Kosztorys lub wariant Serwis.
Metoda kosztorysowa (przy ustalaniu odszkodowania) - W metodzie kosztorysowej rzeczoznawca dokona wyceny szkody i na tej podstawie zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie na Twoje konto. Naprawy dokonasz w dowolnie wybranym warsztacie.

Decyzję o wyborze wariantu podejmujesz w momencie zakupu polisy. Możesz wybrać wariant Kosztorys lub wariant Serwis.
Odnawialna suma ubezpieczenia / konsumpcja sumy ubezpieczenia - W przypadku odnawialnej sumy ubezpieczenia, jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia będzie wypłacane odszkodowanie za szkodę częściową (np. stłuczka), suma ubezpieczenia Auto casco odnowi się, tzn. wróci do wartości sprzed szkody (nie będzie konieczności doubezpieczania samochodu po szkodzie). Jeżeli natomiast umowa ubezpieczenia zostanie zawarta z opcją konsumpcji sumy ubezpieczenia, po każdej wypłacie odszkodowania nastąpi pomniejszanie sumy ubezpieczenia. Niekiedy Klient ma możliwość odstąpienia od automatycznej konsumpcji sumy ubezpieczenia po każdej wypłacie odszkodowania za opłatą dodatkowej składki w momencie zawarcia umowy.
Doubezpieczenie - Doubezpieczenie to umowa uzupełniająca zawierana w razie zwiększenia się wartości mienia (pojazdu, nieruchomości) w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Ewentualnie w przypadku, gdy w czasie trwania umowy wypłacono odszkodowanie, które pomniejszyło sumę ubezpieczenia.

Jeżeli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia nie zniesiono konsumpcji sumy ubezpieczenia, to z każdą wypłatą odszkodowania zostaje ona pomniejszona o wartość wypłaconego odszkodowania. Konsekwencją jej pomniejszenia jest obowiązek doubezpieczenia, np. pojazdu po szkodzie.

W AXA Ubezpieczenia suma ubezpieczenia Twojego pojazdu jest zawsze odnawialna bez względu na wysokość wypłaconych odszkodowań oraz bez konieczności doubezpieczenia.
Odpowiedzialność cywilna - Odpowiedzialność cywilna to odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim, którą na podstawie przepisów prawa cywilnego ponosi osoba zobowiązania do ich naprawienia.

Ubezpieczając pojazd w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, mamy pewność, że w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej lub w imieniu tejże osoby pojazdem wskazanym w umowie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej, a my nie poniesiemy żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.
Okres eksploatacji pojazdu - Okres eksploatacji pojazdu jest to liczba miesięcy lub lat, w trakcie których pojazd jest użytkowany. Jeśli rok produkcji jest wcześniejszy niż data pierwszej rejestracji, wówczas okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji. W innych przypadkach okres eksploatacji liczony jest od dnia pierwszej rejestracji.
Regres - Regres jest to roszczenie zwrotne, jakie może przysługiwać zakładowi ubezpieczeń od osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody, w określonych przez prawo przypadkach.

Sytuacja taka zachodzi wtedy, gdy wypadek spowoduje kierowca będący pod wpływem alkoholu. Wówczas zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanym przez pijanego kierowcę, a następnie będzie miał prawo żądać od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania.
Suma ubezpieczenia - Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wskazana w umowie ubezpieczania, do której zakład ubezpieczeń może wypłacić odszkodowanie.

W ubezpieczeniu Auto casco w AXA Ubezpieczenia stanowi zmienną w czasie kwotę, odpowiadającą wartości pojazdu podanego w umowie ubezpieczenia, w danym momencie trwania tej umowy. W wariancie Serwis, dla pojazdów do 3 lat zakupionych w krajowej sieci dealerskiej oferowana jest gwarantowana suma ubezpieczenia.
Szkoda całkowita - Szkoda całkowita to rodzaj szkody, w której przedmiot ubezpieczenia został utracony (np. skradziony), zniszczony albo uszkodzony w takim stopniu, że przewidywany koszt naprawy przekroczyłby 70% wartości pojazdu na dzień powstania szkody.
Szkoda częściowa - Szkoda częściowa to rodzaj szkody, w której przedmiot ubezpieczenia został uszkodzony w takim stopniu, że przewidywany koszt naprawy nie przekracza 70% wartości pojazdu w dniu powstania szkody.
Ubezpieczający - Ubezpieczający to strona umowy ubezpieczenia - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem i opłaca składkę na rzecz Ubezpieczonego.
Ubezpieczony - Ubezpieczony to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (w zależności od zakresu ubezpieczenia wybranego w momencie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia), na której rachunek zawarto umowę ubezpieczenia, tj. właściciel pojazdu, kierowca lub posiadacz pojazdu i każda osoba kierująca pojazdem w chwili zajścia zdarzenia objętego zakresem danego ubezpieczenia.
UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, której zadaniem jest zaspakajanie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdy sprawca nie zawarł umowy ubezpieczenia lub nie został zidentyfikowany (np. zbiegł z miejsca zdarzenia). W przypadku zaś OC rolnika do zadań UFG należy zaspakajanie roszczeń, gdy rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.

UFG nadzoruje również, czy obie strony umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC dotrzymują terminów i obowiązków wskazanych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, np. UFG monitoruje zawieranie przez zakład ubezpieczeń umów ubezpieczenia, czy dotrzymuje terminów przekazywania danych dotyczących umów, czy Klient dotrzymuje obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z terminami określonymi w tejże ustawie.
Warsztat partnerski - Warsztat partnerski to warsztat współpracujący z AXA Ubezpieczenia w zakresie wstępnej likwidacji szkód oraz napraw pojazdów.

Warsztat ten gwarantuje, dzięki zawartej z AXA Ubezpieczenia umowie, naprawę pojazdów na wysokim, sprawdzonym poziomie. Sieć warsztatów partnerskich została starannie wyselekcjonowana przez naszych specjalistów. Posiadamy rozbudowaną sieć warsztatów partnerskich w całej Polsce. Ich lista jest dostępna na stronie Warsztaty Partnerskie.
Wyposażenie dodatkowe pojazdu - Wyposażenie dodatkowe (WD) – wskazane we wniosku o ubezpieczenie urządzenia,
które nie są montowane standardowo przez producenta pojazdu w warunkach montażu fabrycznego lub generalnego importera pojazdu do Polski, których demontaż nie jest możliwy bez użycia narzędzi mechanicznych, lub fotelik dla dziecka.
Wyposażenie standardowe pojazdu - Wyposażenie standardowe pojazdu obejmuje urządzenia i materiały, które są montowane standardowo przez producenta w warunkach montażu fabrycznego lub generalnego importera pojazdu do Polski.
Zamienniki - Zamienniki to części nieoryginalne, zwane również alternatywnymi, produkowane lub dystrybuowane poza oficjalną siecią producenta lub importera pojazdu. Jakością nie odbiegające od części oryginalnych. Dzięki wybraniu opcji naprawy na tzw. zamiennikach możesz obniżyć cenę swojego ubezpieczenia AC, zachowując wysoki poziom jakości naprawy.
Direct - Direct to system sprzedaży, który jako kanały dystrybucji wykorzystuje internet i telefon.
Potrzebujesz ubezpieczenia?
oblicz składkę online
lub