Płatności

1.Jak sprawdzić terminy i wysokość płatności składki ubezpieczeniowej?
2. Na jaki numer konta wpłacić składkę ubezpieczeniową?
3. Jakie są dostępne formy płatności składki ubezpieczeniowej?
4. Czy płatność składki mogę rozłożyć na raty?
5. Czy mogę opłacić ratę składki ubezpieczeniowej w późniejszym terminie?
6. Jak otrzymać druk wpłaty składki ubezpieczeniowej?
7. Jak otrzymać potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej?
8. Jak ustalana jest wysokość składki ubezpieczeniowej?
9. Dlaczego otrzymałem wezwanie do zapłaty?
10. Dlaczego prowadzone jest postępowanie windykacyjne?
Prosimy o złożenie reklamacji w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać:
 • dane osoby składającej reklamację,
 • dane kontaktowe,
 • dokładne oznaczenie przyczyny i zakresu reklamacji,
 • odręczny podpis osoby składającej reklamację.

Dokumenty możesz przesłać za pośrednictwem poczty, faksu bądź po ich zeskanowaniu e-mailem.

Jedynym wyjątkiem są reklamacje dotyczące Programów Promocyjnych organizowanych przez naszą firmę – reklamacja powinna być wówczas wysłana pocztą na nasz adres korespondencyjny.

Odpowiedzi

1. Jak sprawdzić terminy i wysokość płatności składki ubezpieczeniowej?

Wszystkie informacje na temat wysokości oraz terminów płatności składki ubezpieczeniowej,
znajdziesz w Twoim Koncie, pod numerem aktualnej Polisy, w sekcji Płatności.

Powyższe informacje znajdziesz także w wysłanej przed zawarciem umowy ubezpieczenia Propozycji oraz w Twojej Polisie.

W przypadku płatności ratalnej, prześlemy do Ciebie listownie przypomienie o zbliżającym się terminie płatności kolejnych rat składki, jak też ich wysokości.

2. Na jaki numer konta wpłacić składkę ubezpieczeniową?

Numer konta bankowego, na który powinieneś wpłacić składkę, znajdziesz w Twoim Koncie,
pod numerem aktualnej Polisy w sekcji Płatności.

Powyższą informację znajdziesz także na:
- Propozycji wysłanej przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- Polisie (tylko jeśli podczas zawierania umowy zdecydowałeś się na płatność ratalną).

Każdy Klient posiada indywidulany numer konta bankowego do wpłacania składek. Numer ten zmienia się co roku, wraz z numerem dedykowanej mu Polisy.

3. Jakie są dostępne formy płatności składki ubezpieczeniowej?

Zapłaty składki ubezpieczeniowej możesz dokonać poprzez:

- przelew bankowy
Numer konta bankowego, na który powineneś wpłacić składkę, znajdziesz w Twoim Koncie,
pod numerem aktualnej Polisy w sekcji Płatności.

  Powyższą informację znajdziesz także na:
 • Propozycji wysłanej przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 • Polisie (tylko jeśli podczas zawierania umowy zdecydowałeś się na płatność ratalną).

- przelew online
 • Przy płatności jednorazowej lub pierwszej raty składki, w Propozycji zawarcia ubezpieczenia otrzymasz link do dokonania płatności online.
 • Przy płatności kolejnych rat zapłać online za pomocą Twojego Konta, pod numerem aktualnej Polisy w sekcji "Płatności".
 • Zobacz listę kanałów płatności, za pomocą których możesz zrealizować płatność online:

- za pobraniem pocztowym
Ta forma jest dostępna jedynie przy płatności jednorazowej lub pierwszej raty składki. Kolejne raty możesz natomiast opłacić przekazem pocztowym.

- kartą płatniczą VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

4. Czy płatność składki mogę rozłożyć na raty?


Harmonogram Płatności ustalasz przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Może to być płatność jednorazowa, półroczna lub kwartalna (1, 2 lub 4 raty).

Po zawarciu umowy ubezpieczenia możesz jedynie zmienić liczbę rat na mniejszą (np. z 4 rat na 2) - wystarczy, że w tym celu wyślesz nam wiadomość.

5. Czy mogę opłacić ratę składki ubezpieczeniowej w późniejszym terminie?

Prosimy o terminowe regulowanie wpłat, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie ubezpieczenia.

Pamiętaj, że opóźnienie w zapłacie drugiej lub kolejnej raty składki z tytułu umowy ubezpieczenia dobrowolnego powoduje natychmiastową wymagalność niezapłaconych składek, chyba że opóźnienie wynikało z przyczyn leżących po naszej stronie.

W razie nieopłacenia w terminie raty składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia dobrowolnego AXA Ubezpieczenia może wezwać do jej zapłaty. W przypadku braku płatności w terminie określonym na wezwaniu powyższa umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem następnym po upływie tego terminu.

AXA Ubezpieczenia może też rozpocząć postępowanie windykacyjne w celu uzyskania zaległej raty składki.

6. Jak otrzymać druk wpłaty składki ubezpieczeniowej?

Druk do płatności składki ubezpieczenia znajdziesz w Twoim Konciew sekcji "Dokumenty", pod numerem aktualnej polisy.

7. Jak otrzymać potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej?

Potwierdzeniem płatności składki lub jej pierwszej raty, dla zawartej po raz pierwszy w AXA Ubezpieczenia umowy ubezpieczenia, jest Polisa oraz Certyfikat ubezpieczenia.

Dokument Polisy możesz zamówić w Twoim Koncie pod numerem aktualnej Polisy w sekcji "Dokumenty".

Informacja o wpływie składki do AXA Ubezpieczenia zostanie również wyświetlona w Twoim Koncie.

Certyfikat natomiast wysyłamy, po zawarciu umowy ubezpieczenia drogą preferowaną przez Klienta.

8. Jak ustalana jest wysokość składki ubezpieczeniowej?

Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest indywiadulanie na podstawie informacji przekazanych podczas zawarcia umowy ubezpieczenia. Powyższe dane znajdziesz na swojej Polisie, którą zamówić możesz w Twoim Koncie, po wybraniu numeru aktualnej Polisy, w sekcji "Dokumenty".

9. Dlaczego otrzymałem wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty, które otrzymałeś, oznacza zaległość w płatności składki ubezpieczeniowej (lub rat składki).

Pamiętaj, że opóźnienie w zapłacie drugiej lub kolejnej raty składki z tytułu umowy ubezpieczenia dobrowolnego powoduje natychmiastową wymagalność niezapłaconych składek, chyba że opóźnienie wynikało z przyczyn leżących po stronie AXA Ubezpieczenia.

W razie nie opłacenia w terminie raty składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia dobrowolnego AXA Ubezpieczenia może wezwać do jej zapłaty. W przypadku braku płatności w terminie określonym na wezwaniu powyższa umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem następnym po upływie tego terminu.

AXA Ubezpieczenia może też rozpocząć postępowanie windykacyjne w celu uzyskania zaległej raty składki.

Wszystkie informacje na temat wysokości oraz terminów płatności, znajdziesz w Twoim Koncie, pod numerem aktualnej Polisy, w sekcji "Płatności".

10. Dlaczego prowadzone jest postępowanie windykacyjne?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, związanych z procesem windykacji, wyślij nam wiadomość.

Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą, by udzielić odpowiedzi na Twoje indywidualne pytania.
Potrzebujesz ubezpieczenia?
oblicz składkę online
lub