Podstawowe informacje

Integracja AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Szanowni Państwo,


Informujemy, że Avanssur S.A. Oddział w Polsce, działające pod marką AXA Direct (dalej: AXA Direct) oraz Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce działające pod marką Liberty Ubezpieczenia (dalej: Liberty Ubezpieczenia) zostały zintegrowane z AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (dalej: AXA Ubezpieczenia). Tym samym wszyscy klienci posiadający ubezpieczenie w AXA Direct lub Liberty Ubezpieczenia stali się klientami AXA Ubezpieczenia.


Gwarantujemy wszystkim dotychczasowym klientom AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia, że warunki ich umów nie zmienią się. Klienci mogą się z nami kontaktować jak dotychczas. Dodatkowo, na wysyłanej przez nas korespondencji, znajdują się aktualne numery telefonów oraz maili.


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zmiana przebiegła płynnie i komfortowo. Chcemy, aby nasi klienci czuli się dobrze poinformowani i rozumieli, co oznacza dla nich integracja AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia z AXA Ubezpieczenia. Dlatego przygotowaliśmy odpowiedzi na, naszym zdaniem, najważniejsze pytania. Jeśli nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o kontakt z nami na adres integracja@axadirect.pl lub pod numer 22 599 94 95.


Na jakiej podstawie klienci AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia stali się klientami
AXA Ubezpieczenia? rozwiń

W przypadku AXA Direct: W 2015 roku AXA, przejmując BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. (od 1 grudnia 2015 nazywa się AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.), podjęła równocześnie decyzję o połączeniu wszystkich spółek majątkowych: AXA Direct, AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz AXA TUiR S.A. w jedną do końca 2017 roku. 31 października 2016 r., po otrzymaniu stosownych zgód, nastąpiło przeniesienie do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. działalności Avanssur S.A. Oddział w Polsce.

Przeniesienie zostało dokonane w wyniku transakcji, w ramach której zorganizowana część przedsiębiorstwa Avanssur S.A. Oddział w Polsce, została sprzedana AXA Ubezpieczenia, a poprzedzone ono było przeniesieniem portfela ubezpieczeń AXA Direct do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (26 października 2016 r.). Tym samym Avanssur S.A. Oddział w Polsce zaprzestała działalności na rynku polskim, a dotychczasowa działalność została przeniesiona do AXA Ubezpieczenia.

W przypadku Liberty Ubezpieczenia: W grudniu 2015 roku AXA podjęła decyzję i ogłosiła zamiar zakupu Liberty Ubezpieczenia, polskiego oddziału Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. 30 września 2016 r., po otrzymaniu stosownych zgód, AXA i Liberty podpisały umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. działalności Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce.

Przeniesienie zostało dokonane w wyniku transakcji, w ramach której zorganizowana część przedsiębiorstwa Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. tworząca polski oddział Liberty - Liberty Ubezpieczenia oraz portfel ubezpieczeń Liberty Ubezpieczenia, zostały sprzedane AXA Ubezpieczenia. Tym samym firma Liberty zdecydowała o zaprzestaniu działalności na rynku polskim, a dotychczasowa działalność została przeniesiona do AXA Ubezpieczenia.

W rezultacie działalność trzech firm została zintegrowana w ramach jednego podmiotu prawnego jakim jest AXA Ubezpieczenia. Oznacza to, że wszystkie umowy ubezpieczenia, polisy oraz cały portfel produktowy AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia zostały przeniesione do AXA Ubezpieczenia.


Czy integracja oznacza dla mnie dodatkowe obowiązki? rozwiń

AXA Ubezpieczenia wstąpiła w prawa i obowiązki AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia, w tym stała się stroną umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy AXA Direct oraz Liberty Ubezpieczenia i ich klientami. Nie prowadzi to do nałożenia żadnych dodatkowych obowiązków na klientów. W mocy pozostają dotychczasowe umowy ubezpieczenia z klientami: nie ma konieczności podpisywania nowych umów ani zmiany dotychczasowych. Klienci AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia mieli natomiast prawo wypowiedzieć przeniesioną umowę ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia w prasie o przeniesieniu portfela.


Jak będę informowany o integracji? rozwiń

O integracji AXA Direct, Liberty Ubezpieczenia i AXA Ubezpieczenia informowaliśmy naszych klientów bezpośrednio poprzez e-maile lub listy wysyłane pocztą. Informacja o integracji została również umieszczona na łamach prasy ogólnopolskiej. Odpowiednie poinformowanie klientów i opinii publicznej jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Jednocześnie wierzymy, że informacje, które przekazaliśmy i nadal przekazujemy sprawią, że nasi klienci będą czuć się pewnie i przejdą przez zmiany możliwie komfortowo.


Jak zmienia się pozycja AXA w Polsce po integracji z Liberty Ubezpieczenia
i z AXA Direct? rozwiń

Dzięki temu, że zaczęliśmy działać wspólnie, możemy zaoferować klientom w Polsce pełną ofertę ubezpieczeń majątkowych za pośrednictwem różnorodnych kanałów: od call centre, internet, przez agentów, po banki.

Zwiększenie skali i zakresu działalności traktujemy jako dużą szansę na dalszy rozwój i umocnienie naszej pozycji. Jesteśmy 6. ubezpieczycielem majątkowym w Polsce pod względem składek, które wpłaciło do nas ponad 1,5 mln. klientów zdecydowanych, abyśmy właśnie my chronili ich majątek. Należymy do Grupy AXA w Polsce, oferującej również ubezpieczenia na życie, OFE i fundusze inwestycyjne oraz pomoc assistance.
Kontakt i Obsługa Klienta

Czy zmieniają się dotychczasowe dane kontaktowe? rozwiń

Dotychczasowe ścieżki kontaktu – numery telefonów, adresy e-mail, strona internetowa www.axadirect.pl i www.axa.pl – pozostają bez zmian. Jedyną zmianą w danych kontaktowych jest nazwa firmy w adresie korespondencyjnym oraz, w przypadku Liberty Ubezpieczenia, adres korespondencyjny.

Nowy adres do korespondencji to:
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Chłodna 51
00-867 Warszawa


Czy dotychczasowy agent będzie mógł mnie obsługiwać? rozwiń

Przygotowując się do integracji AXA Direct, Liberty Ubezpieczenia i AXA Ubezpieczenia staraliśmy się umożliwić wszystkim chętnym Pośrednikom ubezpieczeniowym sprzedaż naszych produktów. Na ten moment współpracujemy z kilkoma tysiącami agentów w całej Polsce. Informację, czy dany agent jest w tym gronie uzyskają Państwo bezpośrednio u niego.
Umowy, ogólne warunki ubezpieczenia, dokumenty

Czy dotychczasowe umowy AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia zmienią się? rozwiń

Wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte z AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia zostały przeniesione do AXA Ubezpieczenia i pozostają w mocy. Klienci nie muszą zawierać nowych umów ani zmieniać dotychczasowych. Warunki umów pozostają jak dotychczas, proces obsługi bądź likwidacji ewentualnych szkód również.


Czy zmienią się Ogólne Warunki Ubezpieczenia? rozwiń

Dotychczasowe umowy zostały przeniesione do AXA Ubezpieczenia w niezmienionej formie, zatem obowiązują te same warunki.


Czy obowiązuje wymiana dokumentów AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia na AXA Ubezpieczenia? rozwiń

Nie ma potrzeby wymiany dotychczasowych dokumentów.


Czy polisy AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia będą odnawiane? rozwiń

Wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte z AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia zostały przeniesione do AXA Ubezpieczenia przy niezmienionych warunkach. Umowy będą odnawiane jak dotychczas, tyle, że przez AXA Ubezpieczenia. O wszystkich ewentualnych zmianach klienci będą informowani na bieżąco.


Czy zmienią się numery polis? rozwiń

Nie. Dotychczasowe umowy ubezpieczenia zostały przeniesione do AXA Ubezpieczenia w niezmienionej formie. O wszystkich ewentualnych zmianach klienci będą informowani na bieżąco.
Likwidacja szkód

Czy proces likwidacji szkody się zmieni? rozwiń

AXA Ubezpieczenia przejęła wszystkie prawa i obowiązki z umów ubezpieczenia AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia, co w praktyce oznacza również, że AXA Ubezpieczenia jest teraz zobowiązana do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody i wypłaty należnych odszkodowań.

Proces likwidacji szkód pozostaje jak dotychczas. O każdej ważnej zmianie będziemy informować klientów na bieżąco.


Jak mogę zgłosić szkodę? rozwiń

Informacje o sposobie zgłoszenia szkody znajdują się na naszej stronie www.axadirect.pl w zakładce „Pomoc i obsługa” (Zgłaszanie i likwidacja szkód).


Czy będę mógł korzystać z BLS (bezpośrednia likwidacja szkód)? rozwiń

Tak, dla umów ubezpieczenia komunikacyjnego zawartych z AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia, BLS jest dostępny jak do tej pory.
Oferta i produkty

Czy wszystkie dotychczasowe produkty AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia
będą dostępne? rozwiń

Wszystkie produkty ubezpieczeniowe będą dostępne w dotychczasowych kanałach sprzedaży. Zachęcamy do korzystania z preferowanej do tej pory metody kontaktu.

Obecnie pracujemy nad połączeniem oferty, co powinno nastąpić w drugiej połowie 2017 r. O jej wprowadzeniu będziemy informować wszystkich klientów.


Czy nadal będę mógł kupić ubezpieczenie u mojego agenta? rozwiń

Przygotowując się do integracji AXA Direct, Liberty Ubezpieczenia i AXA Ubezpieczenia staraliśmy się umożliwić wszystkim chętnym Pośrednikom ubezpieczeniowym sprzedaż naszych produktów. Na ten moment współpracujemy z kilkoma tysiącami agentów w całej Polsce. Informację, czy dany agent jest w tym gronie należy uzyskać bezpośrednio u niego.
Dane osobowe

W związku z transakcją zakupu i przeniesienia portfela ubezpieczeń, z dniem 26 października 2016 r. (w przypadku AXA Direct) i z dniem 30 września 2016 r. (w przypadku Liberty Ubezpieczenia), nowym administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”), w miejsce Avanssur S.A. Oddział w Polsce i w miejsce Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce, jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa.


Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z zawieraniem i realizacją umów ubezpieczenia oraz likwidacji zgłoszonych szkód, a także w celach prawnie usprawiedliwionych (takich jak marketing bezpośredni własnych produktów i usług) oraz wynikających z przepisów prawa. Państwa dane są także przetwarzane do celów, na które wyraziliście Państwo odrębne zgody. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim.


Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania oraz – zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 Ustawy – prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację. Równocześnie – zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy – przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, które może być zrealizowane za pośrednictwem infolinii lub poprzez kanały kontaktu z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. wskazane na stronie www.axadirect.pl i www.axa.pl


Dlaczego moje dane zostały przeniesione? Do jakich celów przetwarzacie moje dane? rozwiń

Dane osobowe zostały przeniesione w związku z przeprowadzoną transakcją zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz przeniesienia portfela AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia. AXA Ubezpieczenia stała się tym samym administratorem wszystkich danych osobowych przetwarzanych poprzednio przez AXA Direct i Liberty Ubezpieczenia.

AXA Ubezpieczenia przetwarza dane osobowe przede wszystkim do celów związanych z podstawową działalnością zakładu ubezpieczeń, czyli zawieraniem i realizacją umów ubezpieczenia oraz obsługą procesów likwidacji szkód. Przetwarzanie danych odbywa się również do celów prawnie usprawiedliwionych w świetle przepisów prawa – np. do windykacji należności, a także do celów, na które wyrażona została odrębna zgoda – np. marketingowych.

AXA Ubezpieczenia przestrzega przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Zapewniamy prawo dostępu do informacji, zmiany danych, a także wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

O zmianie administratora danych osobowych i przysługujących w związku z tym wydarzeniem prawach, informujemy Państwa indywidualnie w odrębnej komunikacji przesyłanej drogą e-mailową lub pocztową.